Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BEHMAR, s. r. o. prostredníctvom inovácie produkčného procesu

Kód projektu: 313031F880

Názov prijímateľa: BEHMAR, s. r. o.

Sídlo prijímateľa: SNP 43/26, Strečno 013 24 

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Termín realizácie: 05/2018 –  10/2018

Zazmluvnená výška NFP: 200 000,00 Eur

Miesto realizácie projektu je hala na parcele číslo 1493/165 a 1493/166 na adrese Na Stanicu 1123/30, 01009 Žilina – Bytčica.

Hlavný cieľ projektu:

 

Posilniť rast, zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť podniku prostredníctvom zásadných inovácií produkčných procesov spoločnosti.

 

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu,
  • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

 

 

Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určená ako “Rozvoj existujúceho MSP” a jej úlohou bolo inovovať 2 výrobné procesy spoločnosti:

– proces ohýbania plechov,

– proces vysekávania plechových tabúľ,

prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií Kyvná ohýbačka a Vysekávací stroj na plech.

 

Realizáciou projektu boli naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Počet inovovaných procesov – 2

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2 FTE

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk„.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk